jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens   PKR-omlopp 
Polspiraler  
4/1-relation      Slagruta
Tabeller        
  Jordskalv
Oppositioner    Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer     Bovis-bubblor
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar

Virvlat vatten
PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis, EZ o FI
PSI-spår
Healing

  PKR-FREKVENS    (230318)

OBS - Stannar PKR är det omöjligt att mäta i FA - OBS


pkrFREKVENSMÄTNING VIA PKR - copy
AGS (Arne Groth Stegen) jämför okänd jordstrålning mot pendelslag, tonfrekvenser och trådspolar. Jag jämför mot grundämnen och skikten i FrekvensAuran.
 

# Varje grundämne har sin egen specifika frekvens. Lätta grundämnen har hög frekvens - tunga har låg.
# FrekvensAuran finns runt alla vätskor. De låga frekvenserna orkar inte stråla så långt, medan de högfrekventa strålar ända ut.
# Jag numrerar frekvenserna ifrån 00 till 18 - relaterat till skikten i FrekvensAuran.
# För att verifiera - utnyttjar jag PKR (PrimärKomposantens Reversering) och planetoppositioner.


"PKR-klockan" är graderad i frekvenser (00 till18). Visaren pekar ut den frekvensgrupp som reverserar just nu. Omedelbart efter att PKR har lämnat den lägsta frekvensen (00) - omstartar den i den högsta (18). Omloppstiden är ungefär 6 timmar. PKR ger en bra överblick över samtliga frekvenser. Via intensitets-parametern kan man separera närliggande frekvenser. Skillnaden mellan Curry och Hartman är...


   FÖR ANVÄNDA PKR-FREKVENS -
   MÅSTE MAN INDIKERA STRÅLNINGSRIKTNINGAR!


LINEKOMPOSANTER (PK o SK)
Strålningsriktningen är tredimensionell, och kan delas upp i komposanter relativt mätobjektet. En Curry-linje har en vertikal PrimärKomposant (PK), som är närmare 100%. Övriga komposanter, l
injeriktning och tvärstrålning är SekundärKomposanter (SK).
kryMina pekare vägrar svara på "JA/NEJ"frågor - istället visar de strålningsriktningen direkt. Efterfrågar jag vertikalstrålning, slår pekarna ihop för nedåtriktad strålning - utåt för uppåtriktad. Vid sidostrålning, vrider sig båda pekarna i strålningsriktningen. För emot-mig-kommande strålning slår pekarna utåt. För ifrån-mig-gående, slår de inåt (praktiskt - pekarna formar en pil i strålningsriktningen).

### GA (GrundämnesAuror) - PK strålar nedåt. 
### Currylinjerna o krysspelarna strålar nedåt.
### FA (FrekvensAuran) strålar radiellt utåt = emot-mig strålande (mätt i horisontalplanet).

aurFREKVENSAURAN (FA)
Den mänskliga auran har tre olika auratyper;
### BA = "armlängdsauran" (FA0,1)
### VA
3m (FA0,5)
### FA, där varje skikt är ca: 5m. FA har 18 yttre skikt, (FA00 till FA18) så den totala mänskliga FAn är alltså närmare 100m (otympligt stor!).

Jag mäter FA på 1,5-liter vatten - vilket ger auraskikt omkring 4dm (totalauran blir närmare 7m - mer hanterbart för inomhusmätningar). Tripplas vattenmängden fördubblas FA. Alkohol har en större FA (1dl glykol ger auraskikt över 5m). De låga frekvenserna orkar inte stråla så långt, medan den högsta strålar ända ut till FA18.

Frekvensskikten är ganska diffusa - de påminner om eldsflammorna runt asiatiska gudabilder. Mäter man på flammornas "toppar", får man ett långt avstånd - mäter man i "botten", får man ett kortare. Med lite övning går det att mäta medianvärdet (ett viktat medelvärde).

FA-mätningar kräver en annorlunda mätteknik. Normalt ställer man in sig på EN frekvens - typ Hartman och undertrycker därmed närliggande frekvenser (Curry och Vattenådror). Mäter man i FA måste man "frekvensglida", eftersom man rör sig mellan olika frekvenser. Misströsta inte om mätningarna går lite trögt! För mig tog det flera år, att behärska tekniken. 

MARKERA SKIKTGRÄNSER
aurTappa upp vatten i en PETflaska och låt det "vila" några minuter på mätplatsen. Är auran större eller mindre än förväntat, påverkas den av något rutnätskryss - byt mätplats. För bästa resultat, placerar jag mätflaskan i maghöjd på en träställning (blompedistal). PKR vandrar steglöst igenom de olika frekvenserna och ger bara; "ETT AVSTÅND" från mätflaskan". För att ha en referens i FA, relaterar jag till skiktgränserna - och kan därmed mäta på olika stora auror (typ - ett träd i skogen).

Samtliga skikt har en utåtriktad PK - MEN SK VÄXLAR ROTATIONSRIKTNING FÖR VARJE SKIKT. Mät på SKs rotationsriktning och backa sakta ut ifrån mätflaskan (glöm inte "frekvensglida"). Markera varje skiktgräns (tejp på golvet). Problem? - öka vattenmängden! Efter att ha mätt upp och markerart auraskiktgränser - är det dags att börja söka efter PKR!


pkrMina första försök resulterade i fyra skiktgränser  (FA01 till FA04). Men det går utmärkt att följa PKR igenom enbart dessa. Problemet är att man måste vänta några timmar efter att PKR försvunnit in i mätflaskan, innan det återigen påverkar PK för FA04 (se PKR-klockan).

Jag hittade några rutnätslinjer (C3, K4, F5 och M6), som jag TROR hjälpte mig utöka frekvensomfånget. Testa att mäta Kopparauran och försök hitta samma frekvens i FA. Trötta inte ut dig med långa mätsekvenser - mät istället några gånger varje dag. (Efter några veckor kunde jag indikera upp till FA08 = Kopparauran).

Inledningsvis fick jag tydliga indikeringar för det grundvatten jag själv drack. Kommunalt renat sjövatten fungerade sådär - regnvatten var "heldött". Numera har jag inga problem med regnvatten.


BÖRJA MÄTA - SÖK PKRbil
Backa ut ifrån mätflaskan och mät PK = emotmig-strålningen (glöm inte "frekvensglida"). När den vänder inåt påverkar PKR aktuell frekvensgrupp. "Gaffla in dig" (gå/backa lite fram och tillbaka) - försök hitta "eldsflammornas medianvärde"! PKR påverkar flera frekvenser samtidigt! När pekarna börjar dra inåt, ansätter jag ett "medvetet mothåll", så att pekarna går ihop max 45-grader. När jag passerar PKR-maxvärdet "flyger de isär" (pga. mitt medvetna mothåll).


LÅGFREKVENSSKIKT
Innanför FA01=40cm finns ytterliggare 2 lågfrekventa skikt med växlande rotation FA0,5=20cm och FA0,25=10cm. För mig är det omöjligt att indikera dem på 1,5-liter vatten. Öka vattenmängden, expandera FA med kristaller eller mät på en mänsklig FA (FA01=5m). Det går att reflektera sin egen aura mot en glasruta. Perfekt för att mäta på de inre auraskikten.


OLIKA METODER
Mina första mätningar var omständiga men säkra.
# Jag stod några minuter i den okända rutnätslinjen och "insöp" frekvensen. Därefter letade jag upp samma frekvens i FA, runt närmsta träd, eller medhavd mätflaska.
# För att vara helt säker måste jag "tajma" den okända frekvensen mot PKR-påverkan. Jag väntade tills PKR påverkade den okända rutnätsfrekvensen - direkt därefter kollade jag mot FA runt trädet. Resultatet blev ett ungfärligt heltals FA-värde.
 
Numera kan jag fråga frekvens direkt, och "gaffla in mig" på tiondelar av FA-skikt. För att vara 100%-säker mäter jag INTENSITETEN för eftersökt objekt - och jämför med en känd frekvens. Närfrekventa rutnätslinjer reverserar mer eller mindre samtidigt. För att separera dem, måste man också mäta på INTENSITETEN.

pkr-aPKR-KLOCKAN är min tankemodell. Den innehåller samtliga frekvenser - "faser" är kanske ett bättre ord. Klockan är graderad i timmar - ett varv är 6-timmar (360-minuter). FA02 är rakt upp (kl 12:00 = Finsk Curry) - vanlig Curry har frekvensen FA1,9 strax intill. Visaren pekar ut den frekvensgrupp, som reverserar just nu. Omloppstiden är normalt 6-timmar, men varierar. Direkt efter att PKR lämnar den lägsta frekvensen (FA=0,1) - omstartar den i den högsta (FA=17,9) - FA18 är alltså lika med FA00!

Markeringarna för FA-skikten är osymetriskt placerade längs urtavlan - beroende på vid vilken tid de reverserar. PKR rör sig alltså INTE med konstant hastighet igenom FA-skikten i vattenauran. FA08 till FA02 tar 1,5-timma - FA02 till FA18 tar lika lång tid.

INTENSITET = hastighetens toppvärdeintens
PKR-klockan ger en bra översikt över "samtliga frekvenser" - men duger inte för exakta mätningar. PKR påverkar flera frekvenser samtidigt! Reverseringsperioden påbörjas några minuter tidigare i Curry (FA1,9) jämfört med Hartman (FA1,8) - samma sak med avslutet. Att jämföra dessa start- och eller sluttider är osäkert.

Bättre (och exaktare) är det att jämföra toppvärdet. Under reverseringsperioden ökar intensiteten till ett toppvärde, som går att indikera på minuten (under sommarhalvåret ännu mer exakt). Jag mäter intensiteten som ett "hastighetsvärde". Normalt är hastigheten = 1, men under reverseringen ökar den och passerar ett toppvärde ungefär mitt i reverseringsperioden. Sommartid upp till 10^40 - vintertid omkring 10^10.

Det går att få en minut-noggrann indikering mellan en okänd frekvens och ett känt värde. Förutsättningen är att PKR-omloppstiden är någolunda stabil - den kan variera under pågående omlopp. Jag har omlopps-referensen satt till 6-timmar - är den annorlunda får man kompensera för avvikelsen. Som referenser brukar jag relatera till Kol, Aluminium, Koppar, Finsk Curry och Bly.


hastDETALJER
Följande är mätt på Currykryss, men det går lika bra att mäta grundämnesauror. Någon minut innan reverseringen påbörjas sjunker PK (vertikalstrålningen), samtidigt ökar SK (rotationen). När PK är noll är SK max. (påminner om de roterande healingpunkterna i IB-kryss). Därefter växlar PK och blir uppåtstrålande, samtidigt ökar PK styrkan medan SK avtar. Någon minut efter "polväxlingen" ökar PK hastigheten. Toppvärdet (10^40) nås efter ca: 10-minuter. Därefter går sekvensen baklänges och avslutas med normala värden (PK strålar uppåt med ca: 95% och SK återgår till 5%).

### Kolla att reverseringen har påbörjats = PK strålar uppåt för Curry och GA.
### Följ momentanvärdet! Jag frågar: "Hur är hastigheten jämfört med 10^xx". Är hastigheten högre, slår pekarna utåt - och vice versa.
### Kolla hastighetsförändringen varannan mätning! Jag frågar:"Hur är hastighetsförändringen"? Pekarna slår utåt om hastigheten ökar - och vice versa.
### När hastighetsförändringen = 0 - notera tiden. Därefter sjunker hastigheten efter ett tiotal sekunder.

Under hastighetsökningen minskar Currykrysspelarens diameter ifrån ca: 6dm ned till ca: 1dm (kan vara svårmätt) - mät istället på markören. Radien är normalt ca: 2-meter och minskar ned till en halvmeter. Efter toppvärdet, återgår diametern till det normala, synkront med hastighetsminskningen.

När jag testade AGS trådspolar fick jag liknande förändringar - förutsatt att jag formade tråden som en S-galax-spiral och vände den rätt med hänsyn till krysspelarens rotationsriktning. Det gick att forma (balansera) spiralen så att all PK försvann, och istället omformades till SK. Krysset saknade då all vertikalstrålning - men blev extremt intensivt under PKR.
[[[ hur påverkar det auraförändringen i Currykryss???]]].


JÄMFÖRELSER
Har man ett antal referenser runtom i PKR-klockan, kan man exakt (och ganska snabbt) fastställa en okänd frekvens! Planetoppositioner påverkar ett antal olika frekvenser - perfekta som referensvärden!

Följande närliggande rutnät har toppvärden som skiljer ca: 3-minuter: C3 - FinskCurry - Curry - Hartman - Wittman - etc. Kryssen har en högre frekvens än linjerna - skillnaden är ca 6-minuter. Kollar man en vattenåder, har den samma toppvärdestid (frekvens) som WittmanLINJEN. Men WittmanKRYSSET har en toppvärdestid 6-minuter före linjen.


dyklOMLOPPSTID
Fram till 2016 var omloppstiden stabil, 6-timmar och några minuter. Därefter började den variera, alltifrån helt stillastående - till omloppstider på ett tiotal minuter. (Kan det ha haft ett samband med de detekterade gravitationsvågorna?). Omloppstiden har sedan dess varierat fram och tillbaka. För att ha koll på den, måste man följa PKR i FA - "dygnsklockan" är användbar! (se bild - yttre skivan är graderad i klockslag - inre roterbar skiva är graderad i 6-timmars PKR). Omloppstiden kan också variera kraftigt under ett pågående omlopp!

INTENSITET
Under reverseringsperioden passerar strålningshastigheten ett toppvärde. Nära ekvatorn är toppvärdet alltid 10^40 (10 upphöjt till 40). Detsamma gäller för Europa under sommartid. Men under midvintern försvagas toppvärdet - i Skandinavien sjunker det under 10^10. Ibland "orkar" Currylinjerna inte reversera - men PKR kan ändå följas i FA. Ett lågt toppvärde "plattar till" hastighetskurvan, och ger osäkra toppvärdesindikeringar. Variationerna beror förmodligen på jordaxelns lutning mot solen!?

spiralPKR-SPIRAL
Vid PKR-mätningar här hemma, har jag alltid fått samma resultat - oavsett vilket väderstreck jag mäter ifrån. Men nära ekvatorn varierar värdet! Det verkar bero på jordklotets magnetfält!?

I Skandinavien är magnetfältet mer eller mindre vertikalt (kolla med magnetsensorn i telefonen). Nära ekvatorn är det horisontellt. Men magnetfältet går att manipulera med magneter, så att det blir horisontellt. Figuren visar den uppkommna PKR-spiralen. Vrider man magneterna horisontellt - följer spiralen med!

Samma "spiraleffekt" går också att framkalla med en kvartskristall! Healing verkar också ha ett samband: horisontell healing ökar auran 12-ggr - vertikal healing ökar auran 96-ggr!

OPPOSITIONER
Förr eller senare kommer Du att indikera flera frekvenser som reverserar samtidigt (den ordinarie PKR plus två andra motfasade frekvenser). Dessa två indikerar en planetopposition! (se avsnittet Oppositioner). För att erhålla störningsfria PKR-indikeringar - undvik att mäta dygnen omkring fullmåne och andra oppositioner. Telefonappen "AstroTab+" visar aktuella oppositioner.

? JORDSKALVS INDIKATOR ?
PKR inträffar synkront över hela jordklotet - uppmätt under resor. (Är PKR en
"vibration" ifrån jordens inre?) Jag tycker mig se ett samband mellan jordskalv och variationer i omloppstiden. Före skalvet (när spänningen i jordskorpan byggs upp) fördröjs PKR = omloppstiden ökar och avstannar ofta helt (omkring FA00). När spänningarna släpper (det behöver inte innebära jordskalv) återgår PKR. För att hinna ifatt den "globalt synkade tiden" - ökar PKR hastigheten.

Första kvartalet 2023 har varit extremt. PKR har varit mer stillastående än roterande. (Kan det ha ett samband med skalven i Turkiet/Syrien?) - se jordskalv.

pkrNOSTALGI - Jag "nosade på "PKR" redan som nybörjare. Vid Currymätningar (för att kolla fullmåneeffekten  - linjernas försvinnande) mätte jag en massa andra parametrar - som jag förde in i loggen. Linjerna försvann aldrig - istället visade loggen att vertikalstrålningen påverkades vid tio-tiden varje kväll. Normalt är strålningen nedåtriktad - men vid tio-tiden vände den uppåt under ca:30-minuter. "Störningen" flyttade sig framåt några  minuter varje dygn. Då (strax efter milleniumskiftet) var PKR mycket stabil med en omloppstid på 6-timmar och 3-minuter. Hade det inte varit så - hade jag förmodligen aldrig uppmärksammat den. 2016 började PKR plötsligt variera kraftigt - extremvariationerna har avtagit - men små till medelstora variationer finns fortfarande kvar.

En annan sak som också "hjälpte till" med upptäckten - var mina alltför stabila auramätningar. De flesta i nybörjargruppen kunde mäta auraförändringar då försökspersonen tänkte positiva eller negativa tankar. Mina auramätningar resulterade alltid i "armlängdsauran" oavsett försökspersonens tankar. För att träna lite extra - mätte jag auran på hunden, på katten, runt träd, på vatten, etc. - och loggade bl.a. strålningsriktningar. Currystörningen fanns även där i olika auraskikt. Efter lite träning kunde jag "följa med" förändringen in mot mätobjektet - förmodligen de allra lägsta frekvenserna?
     
                                                            

   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -