jap
SLAGRUTA.SE
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation       Slagruta
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


  OPPOSITIONER    (240425)

plaOPPOSITION (Opp) är ett uttryck inom astrologin när två himlakroppar står mitt emot varandra - sett ifrån jorden. Fullmåne är en opposition mellan solen och månen. Solen o månen kan också stå i Opp mot planeter - Planeterna kan stå i Opp mot varandra - se appen "AstroTab".

FULLMÅNE- är den starkaste Oppen, som påverkar även rutnätslinjerna. Övriga Opps påverkar endast FA (FrekvensAuran) och GA (GrundämnesAurorna).

MÄTTEKNIK - Normalt "vandrar" PKR igenom FA och ger en reversering av strålningsriktningen för aktuell frekvensgrupp, under 20 minuter var sjätte timme - se fliken PKR-frekvenser. Men under en Opp, reverserar ytterliggare 2 frekvensgrupper
vid specifika tider - alltid "motfasade" enligt PKR-klockan. FA-mätningar ger en bra översikt av Opp-frekvenserna och dess olika tider. Intensiteten i GA ger en minutexakt indikering - vid fullmåne kan man även mäta intensiteten i rutnätskryss.

SEKVENSTABELLEN visar Opp-frekvenserna och när de reverserar relativt Transittiden.

 SEKVENSTAB.


 Tid relativt
 Transit-tiden
 Frekvens i FA
 Primär -- Sekundär
 Rutnäskryss
 (endast fullmåne)
 GA - påverkar
 endast av primär-
 frekvensen
 00:00   02 -- 12  Curry Hartman
 01:30   0,5 - 10  Benker  0,5 - Bly
 03:00   00 -- 08  PORTal
 04:30   15 -- 05  FA14  14 - Grillkol
 06:00   12 -- 02  ALU  12 - Aluminium
 07:30   10 - 0,5  FA10
 09:00   08 -- 00  CU  08 - Koppar
 10:30   05 -- 15  6-kantfönster
 12:00 = omstart
 addera 12 timmar
 02 -- 12

 Curry o HartmanTRANSITTID - Jordklotet roterar = riktningen till solen förändras - i tid räknat = 4 minuter per longitudgrad. Svensk GMT-tid stämmer rätt bra mot transittiden i Vetlanda (longitud E15). Stockholm ligger 4-min före - Göteborg 4-min efter. Men Transit varierar också plus/minus 15-min pga. jordklotets elliptiska bana. Appen "PlanetScope" ger transitvärdet för eftersökt himlakropp och aktuell longitud - direkt i Nationell GMT-tid!

FÖRBEREDELSE 
-  Hemsidan "Theplanetstoday.com" och
Apparna "Sun, moon and planets" och "PlanetScope" ger en översikt av himlakropparnas positioner. Appen "AstroTab" ger exakta horisontella Opp-vinklar. Den vertikala vinklen kan avläsas via declinationen i "PlanetScope". (Opp är kraftigare då himlakropparna är "in-line" - typ månförmörkelse).

planetOPPOSITIONEN börjar påverka frekvenserna när vinklen understiger ca. 10 grader. Månen passerar "20-graders fönstret" under några dygn. Sol/Planet-Opps varar flera veckor.

SEKVENSTABELLEN visar vilka frekvenser som reverserar relaterat till transittiden (en primär- och en sekundärfrekvens). Reverseringen varar ca. 20-minuter och återkommer i 1,5-timmars intervaller.

OBS - Tabellen är teoretisk - närbelägna himlakroppar stör - även Vintergatans centrum och vinklen till PKR verkar påverka? Tiderna mot transit stämmer, men Opp-frekvenserna "hoppar" - slumpmässigt? -
ofta mellan frekvenserna 0-8 och 2-12. Opp-inledningen brukar dock vara stabil!

Sekvenstabellen är känslig för störningar:
#1 PKRomloppet måste vara stabilt (omkring 6-timmar).
#2 Inga andra planeter i närheten (inom-20 grader).
#3 Inga andra pågående "vinklade Opps" (Månen står ofta i Opp mot Vintergatans centrum).
#4 Svaga Opps (typ: Venus-Neptunus) är extremt störkänsliga.
"Helrena Opps är sällsynta". Normalt gäller sekvenstabellen endast för en del av totala Opp. Utanför den "rena delen" kan Opp-frekvenserna hoppa lite hur som helst - men det är alltid motfasade frekvenserna som reverserar. Tiderna stämmer relativt G-vektorerna - såvida en annan vinklad Opp inte "tar över". Stannar PKRomloppet  brukar frekvensarna låsa på (eller hoppa emellan) 
0-8 o 8-0 (och/eller) 2-12 o 12-2.

GA-MÄTNING - Opp-frekvenserna påverkar GA på samma sätt som PKR - reverseringen pågår under 20 minuter. Under inledningen ökar intensiteten - passerar toppvärdet - varefter det återgår till det normala, strax innan reverseringens slut - se fliken PKR-frekvens. Tiden för toppvärdet ligger ungefär mitt i reverseringsperioden. Men toppvärdet kan indikeras med minutnoggrannhet via GA.

Under Fullmåne-Opps stämmer toppvärdet mot transittiden (med minutexakthet) trots att Opp-vinklen varierar (plus/minus 10-grader).

Men under Sol/Planet-Opps kan avvikelsen vara över plus/minus en timme, beroende på Månens vinkel relativt "transitlinjen". Man brukar först få "leta upp" Opp-reverseringen i FA. Eftersom Opp-frekvenserna ofta "hoppar", kan det vara svårt att lokalisera Opp-frekvenserna som relaterar mot transit-tiden - mät under Opp-inledningen, då sekvenstabellen brukar stämma (det är "gott om tid", eftersom Sol/Planet-Opps varar över en vecka).

Jag mäter på kol, aluminium, koppar och bly. OBS - det är endast primärfrekvensen som påverkar GA. Söker jag efter "reverseringar" i FA - får jag indikeringar för PKR och båda Opp-frekvenserna. Därefter söker jag efter "Primära Opp-frekvensen" och får endast en indikering. Förhoppningsvis stämmer primärfrekvensen mot mina GA - i annat fall får jag invänta 1,5-timmar.

GRAVITATION - Förskjutningen av toppvärdestiden relativt transittiden beror på gravitationen ifrån närbelägna himlakroppar. Sol o Mån-gravitationen är stark, men även Vintergatans gravitation  kan indikeras - planeternas inverkan är försumbar, trots att Jupiter påverkar omloppsbanan.

Om månen står till höger om "transitlinjen" vid en Sol/Planet-Opp, försenas toppvärdet relativt transitvärdet - eftersom jordklotet måste snurra några grader ytterliggare för att "G-pilarna" ska hamna i rät linje med mätplatsens longitud. Står månen till vänster - blir det tvärtom. Solens G-påverkan på en Mån/Planet-Opp, har jag inte kollat!VINTERGATANS CENTRUM (Sagittarius A* - Orbital position 266-grader) ger också mätbara Opps emot både Solen, Planeter och Månen.

TRINE o SQUARE är två astronomiska begrepp, där vinklen mellan himlakropparna är 60- respektive 90-grader. Jag tror mig ha indikerat en TRINE mellan Sol/Måne - den påverkade frekvenserna 03o13 under ca: 5-min. SQUARE borde teoretiskt sett påverka frekvenserna 01o11 - om den nu går att indikera.

G-VEKTORER - Månens gravitation är stark och påverkar tidvattnet (Ebb o Flod). Samverkan med solgravitationen ger olika typer (Springflod o Nipflod). Kollar man toppvärdets relation till transit, kan man mäta G-vektorerna för Solen=75, Månen=25 och Vintergatans centrum=5.

Tydligast är att mäta under en Sol/Planet-Opp. Dra ut en vektor ifrån Jorden mot Solen 7,5cm lång (OrbitalPosition = Opp-linjen). Dra ut nästa vektor mot Månen 2,5cm lång. Sista vektorn -
0,5 cm lång - ska peka mot Vintergatans centrum = OrbitalPosition = 266-grader (= SAGITTARIUS A* - 17t 45m 40.045s   −29° 0′ 27.9″ enligt stjärkoordinaten).

Summera vektorerna och mät vinklen mellan resultanten och Opp-linjen. Jordklotet måste vrida sig så många grader mer/eller mindre - för att mät-longituden ska hamna in-line med G-resultanten = GAs toppvärde (1 grad = 4 minuter).

smv-dNÅGRA MÄTRESULTAT - 20230915 var en "dubbelOpp" - både Solen och Månen stod i Opp mot Neptunus (OrbitalPosition ungefär 0-grader - se fig.)
Sol- (grå) o Månvektorerna (grön) 
adderades. Jag hade förväntat mig en klockren träff (GAs toppvärde = transit). Men avvikelsen (12-min - toppvärdet efter transit) orsakades av Vintergatans Gravitation (röd). VG är alltså 5% av (MånG + SolG). Efterhand som månen rörde sig kunde jag bestämma relationen mellan MånG o SolG till ungefär 25/75.

20231028 var det förmörkelse - Jupiter stod också i Opp mot Solen. Nu motverkade SolG- och MånG-vektorerna varandra (220/40-grader
). De beräknade G-vektorernas längd stämde rätt bra - 8% fel. [relationen Sol-G och Mån-G behöver nog justeras!?].

 OPPOSITION  HUR OFTA  HUR LÄNGE  KOMMENTAR
 Sol -Måne  1 gång/28dygn (Fullmåne)  Några dygn  Passerar snabbt
 Sol -Planet  1 gång/planet och år  Flera veckor  Långvarig = mätvänlig
 Måne-Planet  1 gång/planet och månvarv  Några dygn  Kraftig G-påverkan
 Planet-Planet  Några ggr/år  Beror på  Kraftig G-påverkan
 Sol-VinterGatans centrum
 Måne-VG
 Planet-VG
 1gång/år (strax innan Midsommar)
 1 gång/månvarv
 1 gång/planet och år
 Flera veckor ???
 Några dygn ???
 Beror på ???
 Inga dubbelkollade
 mätresultat


APPAR
AstroTab
 ger exakta Opp-vinklar - såväl grafiskt (Skymap Chart) som i tabellform (Current Aspect List). Appen går att "snabbspola" framåt och bakåt, men ger bara den "horisontella vinklen". Declinationsvinklen (den "vertikala vinklen") framgår ej.

plaPlanetScope ger aktuella planetpositioner grafiskt (går också att snabbspola). Appen ger också Declinationen för vald himlakropp. (Tar de båda declinationerna ut varandra under Oppn, är himlakropparna "in line" - vid fullmåne blir det månförmörkelse). Stjärnkoordinater framgår av RightAscension, men OrbitalPosition är enklare att använda.

Appen läser av din position (longitud och latitud) och ger en minutexakt transittid för vald himlakropp (transit = det klockslag då solen/planeten står rakt i söder). Appen beräknar också tidsavvikelsen pga. jordklotets elliptiska bana runt solen (kan variera plus/minus 15-minuter). Transittiden presenteras som GMT nationell tid (= kompenserar för lokal sommartid).

The Planets Today är en användbar hemsida, som ger en bra överblick av planetvinklar.


VG (VinterGatans centrum)
SAGITTARIUS A*
-  är en ljusstark och kompakt radiokälla i vintergatans centrum - Skyttens stjärnbild (anses vara ett "svart hål"). Vårt solsystem ligger tvärs vintergatans plan - men centrum passerar ändå relativt nära ekvatorplanet - [position: 17t 45m 40.045s, declination: −29° 0′ 27.9″].


Jag började indikera oppositioner, enbart för att kunna verifiera PKR. Men oppositionerna är intessanta i sig (jag har blivit lite "insnöad"). Min första opposition upptäckte jag av en slump. Helt plötsligt hade jag 3st PKR-frekvenser som reverserade!. Av en tillfällighet läste jag en artikel i lokalpressen om "Uranusinnevånare som såg jordklotet passera förbi solen". (Jordklotet var "in-line" mellan Solen och Uranus). DÅ - inhandlade jag en astronomisk almenacka  - numera finns alla uppgifter tillgängliga via appar.
   SLAGRUTA.SE                                    - research Bert123y - created via KompoZer - powered by Abyss - monitored via GoogleAnalytics -