SLAGRUTA.SE
jap
SLAGRUTA
PKR-frekvens
Polspiraler
4/1-relation
Tabeller         
  Jordskalv
Oppositioner     Kyrkor
JORDSTRÅLNING
Currylinjer
IB-linjer
Spiraler          FA14-kryss
Ared/min        6-kantfönster
MI04-centra
    Jordsår
AUROR
Grundämnen
FrekvensAuran
Kristaller
Stenstrålar


PSI-FENOMEN
Leylinjer
KE-Leys

Bovis
PSI-spår


    4/1-RELATION   (230921)

rutorVissa rutnätslinjer har en "4/1-relation" = var fjärde linje överlappas av en kraftigare (bredare) linje. Det går 4x4=16 ursprungsrutor i den större rutan.

IBU-linjerna är ett typexempel (InreBandUppåtstrålande FA=2,5). Den smala IBU1-linjerna är enkla att hitta - de brukar följa mitt- och tvärgångarna i de flesta kyrkor (typ tegnerlador). Det polrelaterade avståendet är ca:150m (det finns även diagonala linjer - se Master/Slave-avsnittet).

Nästföljande är en IBU3-linje, ca: 3m bred med 3st InreBand. Det polrelaterade avståndet är ungefär 600m. Var 4e IBU3-linje överlappas av en lite bredare IBU5-linje - osv (IBU-linjerna har alltid ett udda antal InreBand - se avsnittet Systerlinjer). IBU3-linjerna brukar korsa varandra i gamla 1100-talskyrkor - eller rättare sagt; kyrkorna är placerade över IBU-krysspelarna. De största diagonalt orienterade IBU-linjerna har 15 Inre Band och formar globala polspiraler.

rutnatCurrylinjerna har också samma 4/1-relation - fast var 4e C-linje överlappas av en Wittmanlinje. Det går alltså 4x4=16 C-rutor i en W-ruta.  C har frekvensen FA=1,9 - för W är FA=1,7. Var 4e W-linje överlappas av en något bredare W4-linje, och så fortsätter det W16, W64, W256, osv. W-kryssen är enkla att hitta - alla stora myrstackar ligger i W-kryss. C-krysset i W-krysset ändrar polaritet och strålar uppåt, vilket ökar auran ca: 12ggr.

Hartmanlinjerna har också samma 4/1-relation - fast med Benkerlinjen (4x4=16 H-rutor i en B-ruta). H= FA1,8 - B= FA0,5. Var 4e B-linje överlappas av en B4-linje - osv B16, B64, etc.

WB-kryss - De polrelaterade B-linjerna hänger ihop med de diagonala Wittmanlinjerna - alla W-kryss har ett B-kryss. W-krysset har alltså 4-olika frekvenser, krysspelaren blir ovanligt stor med konserverande egenskaper. Mitt i - finns det aurahöjande C-krysset, som också överlappas av ett H-kryss = de "fruktade Curry/Hartman dubbelkryssen". Mitt i den diagonala W-rutan finns ett polrelaterat B-kryss = ett Slavkryss.

Många andra rutnät har 4/1-relationer - typ Bu/Bj-nätet, det märkliga BOVis-nätet, Holm-nätet, ALU-nätet, FA14-nätet, Amin/red-näten, etc. Enklast att indikera är IB- och B-näten, eftersom varje större 4/1-multippel har ett större antal InreBand/Band. För övriga 4/1-relaterade linjer ökar endast linjebredden.


MASTER/SLAVE KONFIGURATION
dp-relFlertalet 4/1-relaterade linjer har en "Master/Slave-konfiguration". Det är de primära diagonala linjerna som ger Masterkryssen (med både polrelaterade och diagonala linjer). Masterkryssen förbinds med sekundära polrelaterade linjer (se fig.).

BOVis-Masterkryssen ökar auran 4-ggr - Slavkryssen halverar auran. Det är endast IB-Masterkryssen som kan aktiveras till Leycentran - aldrig Slavkryssen. B-Masterkryssen genererar 6-kantfönster med UFO-pelare - Slavkryssen genererar också 6-kantfönster men utan UFO-pelare. PORTal-Masterkryssen har UFO-pelare - Slavkryssen saknar dessa. Etc.

Flertalet 4/1-relaterade rutnät har identiska diagonala och polrelaterade linjer. Jag tycker de polrelaterade är "starkare" - så jag söker efter dessa i första hand. Men det är lätt att "ta fel" i störområden där "smålinjerna" kan vara vridna uppemot 45-grader.

WB-nätet är enklare att separera. I de diagonala Wittmanlinjerna finns en mycket mycket svag Benkerlinje - och vice versa för Benkerlinjerna. När jag mäter rutnätsstorlekar på "nya platser" - kollar jag alltid på WB-nätet! Några WB-rutor med kilometeravstånd ger ett bra medianvärde! (För "säkerhets skull" brukar jag också kolla mot Curry- o Hartman.linjerna).


SYSTERLINJER
Vissa linjer har samma frekvens men olika parametrar. IBU-linjerna har ett udda antal InreBand och strålar Uppåt. IBN-linerna har samma frekvens (FA=2,5) men har ett jämnt antal InreBand och strålar nedåt. Båda linjerna har samma rutnätsstorlek men överlappar inte varandra. Det verkar som om linjerna "slingrar sig" omkring varandra - typ St.Michael och St.Mary i södra England (jag tror dessa "Leylinjer" är ett par dIBU- och dIBN-linjer!?) I mina hemtrakter (södra Småland) är avståndet mellan ett pIBU11- och ett pIBN10-kryss ungefär 20km. På norra Öland är avståndet mellan ett pIBU9- och ett pIBN8-kryss bara någon km. Olika 4/1-multipplar av IB-linjer är enkla att identifiera pga. relationen till gamla 1100-talskyrkor.

B-linjerna (som skapar olika stora 6-kantfönster) har samma syskonrelation  - frekvensen är FA=4,5 (se tabellen). Bu-linjerna har ett udda antal Band (6-kant = 1,5x3m) - Bj (6-kant = 3x6m) har ett jämnt antal. Jag kan inte relatera linjerna till något speciellt - så jag tycker de är rätt ointressanta.

A-min och Ared har frekvensen FA=0,6. Jag saknar parametrar för att separera dem - men dpAmin minskar auran till 1/8 och kväver björk och gran (se startsidan). dpA-red reducerar auran till 1/16 - syrener trivs inte i kryssen. Mäter man auraminskningen tar det lite tid (5 till 10min) att krympa auran. (Currykrysset halverar auran på 60sek). Jag har hittat ett litet område i skogen (25m2) med båda kryssen närvarande - där växer bara gräs, trots att det finns gott om gran- och frötallar strax intill.


WITTMAN & BENKER - "WB-LINJEN"
Den polrelaterade Benkerlinjen förbinder Wittmankryssen. W-kryssen har alltid ett "innboende" B-kryss - nästföljande B-kryss (slavkryss) hamnar mitt i den diagonala W-rutan.
W- och B-näten har blivit min referens för koll av rutnätsstorlekar på nya obekanta platser. För att vara helt säker kollar jag också mot Curry- och Hartmanrutorna. Så här har jag mätt fram tills nu - och kommer förmodligen att fortsätta på samma sätt. Men...

rutnat Övriga nät som har 4/1-relation (typ; B- och IB-näten), har identiska diagonala och polrelaterade linjer - men inte Wittman och Benker - konstigt! Nej - W och B bildar tilsammans det multifrekventa "WB-nätet". Mäter man polrelaterat framträder B-linjen tydligast - men W-linjen finns därbakom, fast mycket svagare. Mäter man diagonalt blir det tvärtom - W-linjen är distingt, medan B-linjen är diffus.

Man förväntar sig att Curry- och Hartmankryssen skulle ha samma perfekta överlappning som W- och B-kryssen - men icke. Överlappningen stämmer bara i de diagonala WB-masterkryssen.
C- o H-kryssen kan dock överlappa varandra slumpmässigt utanför WB-masterkrysset, och skapa sk.

INREBAND- IB
Dessa linjer har samma 4/1-relation som Wittman & Benker - men är enklare att identifiera (linjebredden och antalet band ökar för varje multippel). Mina allra första IB-linjer var av typen dpIBU3 - Uppåtstrålande med 3 Inre Band. (Jag följde en Leylinje, som plötsligt försvann. Där stod jag mitt i Leycentrat - ett dpIBU3-kryss med frekvensen FA2,5).
rutor
IB-linjerna har sina band i linjens centralzon, En IBU3-linjen är ca: 3m bred - centralzonen ungefär 2m. Nästföljande multippel (IBU5) är ca: 5m bred - centralzonen ungefär 3,5m. Den lägre multippeln IBU1 är ungefär 1,5m bred

IB-linjerna är relativt enkla att hitta - 1800-tals kyrkor är placerade så att pIB1-linjerna följer mitt- och tvärgångarna. (Många rutgängare kan mäta fram stjärnformationer i krysspelaren). Gamla 1100-talskyrkor är ofta placerade över dpIBU3-kryss (hedniska offerhorgar?). Leycentrat kan vara aktivt och generera U3-Leys. Normalt har krysspelaren en diameter av 1,5 gånger linjebredden. Är krysset ett aktivt Leycentra - ökar diameter till uppemot 200m. De bredaste IBU-linjerna jag hittat i Småland - är dpIBU9-linjer (relaterade till KarlEriks Leycentran). Leycentrat i Väckesång  (ett dpIBU9-masterkryss) är också ett pIBU11-slavkryss.

Det finns 2 typer av IB-linjer - IBU uppåtstrålande med ett udda antal inre band - och IBN nedåtstrålande med ett jämnt antal inre band. IBU3- och IBU9-kryssen kan aktiveras till Leycentran. Hittils har jag bara hittat Leylinjer ifrån IBN4-kryssen - men det borde finnas fler IBN-kryss som kan generera Leycentran. P12 o P18 är Leyknippen där jag ännu inte hittat centrat (tidigare kallade jag IBN4-leylinjen för P6).

Jag är osäker på linjebredderna för IB-linjerna. Den verkar variera - beroende på berggrund och/eller grundvattennivå!?). Den teoretiska rutnätsstorleken för polrelaterade IB-linjer framgår av tabellen nedan (N60 är storleken för Sverige - latitud 60-grader nord). Rödmarkerat är linjer jag hittat i Småland. Störområden gör dock att storleken kan variera ifrån 0,5 till 2-gånger det teoretiska värdet - speciellt för de smalare linjerna.

BANDLINJER
Bandlinjer har band spridda över hela linjebredden. Det finns det två typer
; Bj med ett jämnt antal band och Bu - med ett udda antal band. B3-linjen är enklast att hitta - med ett p-avstånd omkring 40m. dpB3-kryssen genererar 6-kantsfönster (3x1,5m) med UFO-pelare - pB3-krysset (mitt i den diagonala dB3-rutan) genererar också 6-kantsfönster, fast utan UFO. 

B4-linjen genererar dubbelt så stora 6-kantsfönster. Det polrelaterade avståndet är omkring 600m. Den slutliga 4/1-multipplen (pB16) ger rutor omkring 2500km = polspiraler.

Jag kan inte indikera några kanter i 6-kantsfönstren - jag uppfattar dem som ellipsformade, alltid "utdragna" i östväst-riktning. UFO-pelaren finns bara i dp-kryssen och förstärker auran 12gånger. UFOt "försvinner" 20-minuter när PKR passerar frekvensen (FA4,5). Frekvensen påverkas också under planetoppositioner. PORTal-krysset
(FA0,0) har motsvarande "försvinnande UFO", som 24-dubblar auran!

Eftersom IBU-linjerna genererar olika typer av Leycentran - så borde B-linjer med högre multipplar generera större 6-kantsfönster!?


4/1-relationen gör att man kan förvänta sig linjer inom vissa specifika avstånd. För att kolla brukar jag först indikera ett antal pB3-linjer, längsmed en skogsväg. På tillbakavägen söker jag pB5-linjer och kollar överensstämmelsen med pB3-linjerna. (Bu3 o Bu5 är "bekväma linjer" - ett litet rutnät gör att man slipper gå så långt!).

 EKV  N60  pIBU  pIBN  pBu  pBj  Benker
 5000 km  2500 km  U15  N14  B19  B16  3B4
 1250    625  U13  N12  B17  B14  3B
   312    155  U11  N10  B15  B12  2B64
     78      39  U9  N8  B13  B10  2B16
     19,5        9  U7  N6  B11  B8  2B4
       4,9        2,4  U5  N4  B9  B6  2B
       1,2    600 m  U3  N2  B7  B4  B64
   305 m    150  U1  N0  B5  B2  B16
     76      40  B3  B0  B4
     19        9,5  B1  Benker
       4,7        2,4  Hartman

 INRE-BAND LINJER - IBU (Uppåtstrålande)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 2,5  -1,5  pIBU1  pU1 - 3s -150m  (4/1-ori)
 2,5  +0,7  pIBU3  pU3 - 10s - 600m  dpIBU3 = U3-Ley  (min första)  Älme
 2,5  +1,8  pIBU5  pU5 - 24s - 2,5km
 2,5  +0,4  pIBU7  pU7 - 32s - 10km
 2,5  pIBU9  pU9 - ? - 40km  dpIBU9 = U9-Ley  (KarlEriks)  Lidh, Troll
 2,5  pIBU11  pU11 - ? - 155km  Beräknad
 2,5  pIBU13  pU13 - ? - 625km  Beräknad
 2,5  pIBU15  pU15 - ? - 2500km  ???  Paphos

 INRE-BAND LINJER - IBN (Nedåtstrålande)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 2,5  -5,6  pIBN2  pN2 - 5s? - 600m  (4/1-ori)
 2,5  -2,7  pIBN4  pN4 - 19s? - 2,4km  dpIBN4 = N4-Ley   (P6 !!! Ene, Hägg)   Älme
 2,5  -0,6  pIBN6  pN6 - 36s? - 10km  (15s?- blo)
 2,5  -1,6  pIBN8  pN8 - 50s - 40km  v-Ting
 2,5   pIBN10  pN10 - ? - 155km  P12-Ley ???   (P12 - Jvg vera)  Torsås
 2,5  pIBN12  pN12 - ? -625km  Vetlanda
 2,5  pIBN14  pN14 - ? - 2500km  P18-Ley ???    (P18 - Ene)  Paphos

                                                                                       BAND LINJER - Bu (udda)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 4,5   pBu1  pUu1 - ? -15m  (4/1-ori)
 4,5   pBu3  pUu3 - 1m - 40m  3x1,5 - 6-kant    Gar, Sag
 4,5   pBu5  pUu5 - 4s - 160m  Ola
 4,5   pBu7  pUu7 - 6s - 600m  Ola
 4,5  pBu9  pUu9 - ? - 2,5km      
 4,5  pBu11  pUu11 - ? - 10km  Beräknad
 4,5  pBu13  pUu13 - ? - 40km  Beräknad
 4,5  pBu15  pUu15 - ? - 156km    Beräknad
 4,5  pBu17  pUu17 - ? - 625km  Beräknad
 4,5  pBu19  pUu19 - ? -2500km  Paphos

                                                                                       BAND LINJER - Bj (jämna)
 FREKV  NAMN  LINJE  KRYSS   PÅVERKAN  KOMMENTAR
 4,5  pBj2  pUj2 - ? -150m  (4/1-ori)
 4,5  pIBj4  pUj4 - 4s - 600m  6x3m - 6-kant    Sag
 4,5  pIBj6  pUj6 - 6s - 2,5km  Ola?
 4,5  pIBj8  pUj8 - ? - 10km  Beräknad
 4,5  pIBj10  pUj10 - ? - 40km      Beräknad
 4,5  pIBj12  pUj12 - ? - 155km  Beräknad
 4,5  pIBj14  pUj14 - ? - 625km  Beräknad
 4,5  pIBj16  pUj16 - ? - 2500km    Paphos
   SLAGRUTA.SE                                                                        ---  research Bert123y --- created via KompoZer --- powered by Abyss ---